دختر

دختره دوازده ساله اومده پست گذاشته : 

تلخیه ویسکی رو ترجیح میدم به

تلخی رابطه ی نا پاک

کاری به چرت و پرت گفتنش ندارم ولی خدایی

من دارم با 22 سال سن هنوز چایی شیرین میخورم

خواندن ادامه مطالب